2009 champion Thelen making his mark on European Senior Tour